Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8749
W sumie: 214056

News

News zdjęcie id 484

Obniżenie podatku rolnego, zmiany w regulaminie czystości i porządku Gminy Zwoleń, zmiany w uchwale budżetowej oraz w nazwach siedzib obwodowych komisji wyborczych – to niektóre z tematów 44. sesji Rady Miejskiej.

07.11.2017

 

 

 

W poniedziałek, 30 października w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Radni w trakcie sesji przegłosowali dziesięć uchwał, zapoznali się również z informacjami Naczelnik Urzędu Skarbowego, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej  dotyczącymi oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 

 

W porządku obrad tradycyjnie znalazły się sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka, a także informacje o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach, które przekazał obecnym zastępca burmistrz Włodzimierz Kabus.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Sobieszek zapoznał radnych z informacją przygotowaną przez Naczelnik Urzędu Skarbowego dotyczącą złożonych przez nich oświadczeń majątkowych.

 

 
Radni ponadto zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania uchwał Rady Miejskiej za okres od 1 kwietnia do 30 września oraz z informacją dotyczącą funkcjonowania oświaty w Gminie Zwoleń w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

Radni jednogłośnie przegłosowali dziesięć uchwał.

 

Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zwoleń na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zwoleń na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”. Niniejszy Program opracowany został zgodnie z nowymi, opublikowanymi we wrześniu 2015 r. „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony Środowiska” wydanymi przez Ministerstwo Środowiska. Gmina jest zobowiązana do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, obejmującego 4 lata z perspektywą na kolejne 4 lata.

Uchwała druga związana była z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń. W regulaminie tym zawarte są nie tylko wymagania dotyczące czystości i porządku na terenie nieruchomości zarówno prywatnych, jak i należących do gminy, ale również informacje określające częstotliwość odbioru odpadów oraz zasady skierowane do osób posiadających zwierzęta domowe i gospodarskie. Radni przegłosowując tą uchwałę wprowadzili istotne zmiany. Od 1 stycznia 2018 roku mieszkańcy na odpady ulegające biodegradacji otrzymają worek koloru brązowego, odpady te będą również mogły być wystawiane w pojemnikach w kolorze brązowym. Zmiany dotyczą też opakowań wielomateriałowych (np. kartony po mleku, czy soku) – od stycznia będą zbierane w worek/pojemnik w kolorze żółtym, który do tej pory przeznaczony był tylko na plastik oraz opakowań po żywności, które uległy zabrudzeniu – od stycznia wystarczy pojemniki te tylko dobrze opróżnić bez konieczności mycia.

Radni podejmując uchwałę trzecią określili rodzaj i zakres usług, jakie należą się właścicielom nieruchomości w zamian za dokonywaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto podkreślić, że od stycznia 2018 roku odpady komunalne biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane od właściciela nieruchomości po uprzednim minimum 3 dniowym zgłoszeniu telefonicznym, przed datą wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Warto również podkreślić, że odpady biodegradowalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ilości nie większej  niż jednorazowo 2 worki/pojemniki o pojemności 120 litrów.

Rada Miejska przegłosowała także uchwałę na mocy której wprowadzono zmiany w Statucie Dom Kultury w Zwoleniu dotyczące wizerunku logotypu.

Uchwała piąta związana była ze zmianami w nazwach siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zmiany te były konieczne ze względu na dostosowanie nazw siedzib zgodnie ze zmianami wynikającymi z likwidacji gimnazjów oraz z przeobrażenia Remizy OSP w Mieczysławowie na Świetlicę wiejską. Radni zatwierdzili również zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11, z Remizy OSP w Zielonce Nowej na Świetlicę wiejską w Zielonce Starej. 

W kolejnych dwóch uchwałach radni wprowadzili zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń oraz do obecnej uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej radni zwiększyli planowane wydatki budżetu o kwotę ponad 27 tys. zł, z czego znaczna część tej kwoty zostanie przeznaczona na remonty dróg z uzyskanego destruktu. Radni ponadto wycofali z zadań inwestycyjnych przebudowę ul. Krótkiej, dodali budowę chodnika w ul. 550-lecia a także zwiększyli dotację dla Domu Kultury. Inwestycja w ul. Krótkiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja drogi i położenie asfaltu została przełożona na kolejny rok. Wszystko dlatego, że gminie nie udało się uzyskać wszystkich zgód mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – sieć, ta przebiegać będzie przez działki mieszkańców. Środki przeznaczone na przebudowę ul. Krótkiej zostały na wniosek osoby niepełnosprawnej przeniesione na budowę chodnika w ul. 550-lecia w Zwoleniu.

Przegłosowując uchwałę ósmą radni obniżyli cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 z kwoty 52,49 zł za 1dt do kwoty 51 zł za1 dt. Uchwały dziewiąta i dziesiąta związane były z ustaleniem wysokości stawek podatku od  nieruchomości i od środków transportowych. Wprowadzone przez radnych stawki będą obowiązywały w roku 2018. Stawki podatku ustalone przez radnych dostępne są TUTAJ

 

Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej obecna była przedstawicielka mieszkańców Wacławowa, która zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka, radnych oraz Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na przyszły rok środków finansowych, które zostaną przeznaczone na budowę drogi biegnącej przez Wacławów. Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska odpowiadając na pytanie poinformowała, że realizacja tego zadania będzie możliwa dopiero po dokonaniu przez gminę podziału działek i wyodrębnieniu z nich działek pod drogę. Działki te, muszę również stać się własnością gminy. 

 

Paweł Pilecki – prezes Zwolenianki zwrócił się z prośbą do radnych o wyodrębnienie w budżecie środków, które zostałyby przekazane na reaktywowanie boiska mieszczącego się na Karczówce. 

 

Na sesji obecny był również Prezes Zwolenianki, który przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji klubu, pochwalił się także wynikami poszczególnych drużyn oraz zwrócił się z prośbą o pomoc w reaktywowaniu boiska na Karczówce, które jest obecnie niezbędne do rozgrywania spotkań meczowych. Wszystko dlatego, że boisko mieszczące się przy ul. Parkowej ze względu na podmokły teren nie spełnia obecnie norm.

 

 

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.