Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7633
W sumie: 21819

Działania gospodarcze w gminie

Rok 2016 za nami! Podsumujmy najważniejsze inwestycje!

Nowy Rok jest świetną okazją do podsumowań. W związku z czym postanowiliśmy przypomnieć ważniejsze wydarzenia i inwestycje, które miały miejsce w Gminie Zwoleń w roku 2016.

Rok 2016 w liczbach!
Łącznie na inwestycje Gmina Zwoleń w roku 2016 wydała kwotę 7,3 mln zł. Dzięki czemu powstało:

 • 11 kilometrów dróg asfaltowych wiejskich oraz przebudowano 1,5 km ulic miejskich – inwestycje te pochłonęły kwotę 4,5 mln złotych w tym dofinansowanie zewnętrzne 1,825 mln zł.
 • 1697 m2 powierzchni parkingowych  (Ługi, przedszkole, 17 zatok postojowych w ulicy Jagiełły i Mickiewicza)
 • 3,35 km chodników (Atalin, Paciorkowa Wola, ul. Wiślana, ul. Jagiełły i ul. Mickiewicza) 

Przedsięwzięcia zasługujące na szczególne podkreślenie! 

Niewątpliwie na podkreślenie zasługuje wprowadzenie w roku 2016 do budżetu gminy inwestycji  realizowanych z Funduszu Sołeckiego, z którego korzysta 26 sołectw na 28 w gminie. Fundusze te przeznaczone zostały gównie na budowę chodników, parkingów, wykonanie projektów technicznych pod przyszłe inwestycje, np. budowę kanalizacji, wykonanie przebudowy dróg, zakup i montaż wiat przystankowych, siłowni zewnętrznej, oświetlenie dróg, modernizację istniejących świetlic i boiska piłki nożnej. 

Podsumowując rok, nie możemy nie wspomnieć o działających w Gminie Zwoleń stowarzyszeniach. Do najbardziej aktywnych należą Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Nasz Jasieniec”, stowarzyszenie w Zielonce Nowej i Starej, Zwoleń Biega, Zwoleńska Grupa Rowerowa, Związek Emerytów i Rencistów, Amazonki.

Najważniejsze inwestycje!

I.    Przebudowa ulic i dróg 


Oficjalne otwarcie wyremontowanego odcinka ulic Władysława Jagiełły – Adama Mickiewicza 

- ul Władysława Jagiełły  i ul. Mickiewicza (w tym chodniki i zatoki parkingowe)  – wartość inwestycji ponad 1,6 mln zł.
- ul. Słoneczna – koszt 149 tys. zł
- Linów – tzw. Poręba – koszt 131 tys. zł
- okolice Jasieńca – tzw. Krzaczki  - koszt 42 tys. zł
- Wólka Szelężna – koszt ponad 128 tys. zł
-Michalin – koszt ponad 122 tys. zł
- Strykowice Górne – Łysocha –koszt  ponad 372 tys. zł
- Osiny – Melanów – koszt ponad 171 tys. zł
- Jasieniec Kolonia – koszt ponad 154 tys. zł
- Sycyna Kolonia – Karolin i Podzagajnik – Niwki – koszt 1,5 mln zł
- przebudowa drogi gminnej w Strykowicach Górnych oraz dróg dojazowych – koszt ponad 30 tys. zł
- ul. Pogodna 

II.    Budowa parkingów i zatok parkingowych

- zatoki parkingowe przy ul. Władysława Jagiełły i Mickiewicza
- parking w miejscowości Ługi – koszt ponad 22 tys. 500 zł.

III.    Budowa chodników

- Atalin – koszt ponad 870 tys. zł
- ul. Władysława Jagiełły i Mickiewicza
- Paciorkowa Wola – koszt ponad 44 tys. zł
- ul. Wiślana inwestycja wspólna z Powiatem Zwoleńskim

IV.    Projekty i dokumentacje wykonane przez Gminę Zwoleń niezbędne do rozpoczęcia przyszłych inwestycji

- projekt rozbudowy i przebudowy Kina „Świt”, pozwolenie na budowę
- projekt zaadaptowania zabytkowego budynku dydaktycznego po Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych na Muzeum,
- projekt zagospodarowania nad zalewem
- projekty na termodernizację budynków oświatowych w Baryczy i Sycynie
- projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego i ks. Packa
- projekt dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik – wartość zadania ponad 3 mln zł.
- koncepcja odprowadzenia ścieków 
- projekt modernizacji przepompowni przy ul. Kilińskiego

V. Place zabaw, boiska i oświetlenie


Plac zabaw składający się z 9 elementów zabawowych  oraz oświetlenia parkowego wykonany w grudniu pomiędzy ulicami 550-lecia i Graniczną

- modernizacja i uzupełnienie oświetlenia w miejscowościach Niwki i Osiny 
- boisko do piłki nożnej w Linowie z małym placem zabaw 

 

MC

 

Gmina Zwoleń  podsumowała 2015 rok.

 

Rok 2015 – bogaty w Jubileusze

Obchodziliśmy:

 • 25 lat Samorządu,
 • 50 -lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu,
 • 30 -lecie Domu Kultury w Zwoleniu,
 • 40 -lecie zespołu Gotardowie”
 • 20- lecie Klubu Seniora Pogodna Jesień w Zwoleniu
 • 15- lecie Świetlicy Profilaktycznej w  Zwoleniu
 • 5 -lecie Świetlicy w Strykowicach Górnych

Zrealizowaliśmy kilka projektów partnerskich

 • Sportowy - „Partnerstwo regionalne”- Czarni Radom
 • Z powiatem zwoleńskim  - „ Internet Oknem na Świat”
 • Z Gminą Policzna - budowa dróg
 • Projekt Senior Bezpieczny w Ruchu Drogowym w ramach programu „Razem bezpieczniej”
 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Biblioteka i Dom Kultury zrealizowały projekt modernizacji i przebudowy swoich obiektów
 • Zwoleń na książęcym szlaku „ Szlak Książąt  Mazowieckich” –projekt realizowany z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną,
 •  „Szlak Rodu Kochanowskich” – projekt realizowany z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Powiatem Zwoleńskim i Gminami związanymi z Janem Kochanowskim.

Wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zrealizowaliśmy dwa projekty:

 • Internet dla Mazowsza
 • Elektroniczna administracja

 Budowa chodnika w Mostkach to również projekt partnerski z powiatem zwoleńskim.

Oświata

Z partnerskiego projektu z Powiatem Zwoleńskim 280 komputerów otrzymali mieszkańcy naszej Gminy oraz 135 jednostek komputerowych  trafiło do 7 szkół i 3 świetlic Gminy Zwoleń. Komputery otrzymały Publiczne Szkoły Podstawowe w Zwoleniu, Paciorkowej Woli, Sycynie i Baryczy. Publiczne Gimnazja w Zwoleniu, Strykowicach Górnych i Sydole. Świetlice  w Strykowicach Błotnych, Jasieńcu i Zwoleniu.

Dodatkowo 2 świetlice w Strykowicach Górnych i Sycynie  zostały objęte projektem „Mazowszanie”, w ramach tego projektu wyposażono, każdą z nich w 6 zestawów komputerowych oraz  meble, skanery i drukarki 3D

Uznany przez Grupę Azoty Puławy za Lidera Polskiej Dystrybucji Marian  Bicz, właściciel Zakładu Obrotu Rolnego, przekazał wyprawkę szkolną  dla uczniów I-III PSP w Paciorkowej Woli .

Z letniego zorganizowanego wypoczynku skorzystało  ponad 300 uczniów. Między innymi w następujących miejscowościach: Gdańsk, Darłowo, Krynica, Jastrzębia Góra oraz z półkolonii w Strykowicach Górnych i Baryczy.

W ramach realizowanych programów w dziedzinie edukacji, zostały pozyskane
i wydatkowane środki w kwocie ponad 850 tys. zł. Z przeznaczeniem na:  

- stypendia 206 tys. zł

- zasiłki szkolne 10 tys. zł

- wyprawka szkolna  19 tys. zł

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 173 tys. zł

- realizacja projektu „ Moja wiedza – moja przyszłość” 443 tys. zł

Wydarzenia

Powstało kilka bardzo prężnie działających stowarzyszeń

 •  Stowarzyszenie Nasz Jasieniec
 • Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa „Zielonka”
 • Zwoleń Biega
 • Zwoleńska Grupa Rowerowa

Inne wydarzenia:

 • start do 3 etapu 58 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „ Dookoła Mazowsza”
 • wybory sołtysów
 • wprowadzono w centrum Zwolenia zmianę organizacji ruch -Strefę zamieszkania .
 • pod nowym przewodnictwem Pani Bogusławy Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej.
 •  peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży
 • debata społeczna o bezpieczeństwie realizowana w ramach rządowego programu „Razem Bezpiecznej„

Inwestycje -Obiekty kubaturowe

 • Przebudowa budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej
   - zagospodarowanie terenu- 70 tys. zł
 • Budowa  kotłowni przy ul. Wojska Pol. ( Wet.) 157 tys. zł
 • Partycypacja w kosztach termomodernizacji budynku (Wet.)
 • IACS – remont dachu, obróbek blacharskich i schodów 50 tys. zł
 • Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności  Domu Kultury
  w Zwoleniu - 687 tys. zł w tym 600 tys. zł z RPO.
 • Przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego na rzece „Zwolence” - 4 mln zł.(Inwestycja realizowana przez WZMiUW w Radomiu)

Inwestycje drogowe.

Nowe asfaltowe nawierzchnie uzyskały odcinki dróg w miejscowościach:  Niwki, Mieczysławów – Michalin, Strykowice Podleśne, Ługi – Jabłonów, Wólka Szelężna, Jasieniec Kolonia, Osiny – Pałki,  Sycyna Kolonia.  Łączna długość – 6,4km. Zadanie zrealizowano za kwotę 950tys. zł.

Przebudowana została ul. Ludowa od drogi krajowej 79 do ul.Targowej, za kwotę 900tys.zł.- dofinansowanie 50% z Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych. Odcinek drogi asfaltowej w Helenówce za kwotę 105 tys. zł. zbudowany został z 50% dofinansowaniem FOGR.

Przebudowę ul. Pionkowskiej na odcinku 620m za kwotę ok. 1,5mln zł. Realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Chodnik w Atalinie o dł. 1700m  sfinansowany został przez GDDKiA Oddział Mazowiecki
w Warszawie.

Łącznie w 2015roku zbudowano ok. 9 km dróg asfaltowych za kwotę ponad 4mln. zł.

Inwestycje liniowe.

Budowa sieć kanalizacji sanitarnej zdominowała projekt budżetu na 2015r. ze względu na dotrzymanie zobowiązań związanych z Krajowym Systemem Oczyszczania Ścieków, który nałożył na gminę obowiązek skanalizowania aglomeracji do końca 2015r. Zbudowano odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Żeromskiego, Słowackiego. Wykonano ponad 5700m kanalizacji sanitarnej o wartości ponad 2 600 tys. zł.

 

Łącznie na inwestycje w Gminie Zwoleń została wydatkowana kwota ponad 12 mln zł,
 z tego ponad 6 mln z budżetu gminy. Pozostałe środki pochodziły z programów unijnych,
z budżetu Województwa Mazowieckiego, budżetu Wojewody oraz z budżetu Powiatu Zwoleńskiego i Gminy Policzna.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowa bardzo dobrą współprace z wymienionymi podmiotami i mamy nadzieję, że obecny 2016 rok przyniesie kolejne dobre inwestycje dla naszego Miasta i Gminy.

GALERIA FOTOGRAFII

Archiwalne wpisy

 

Burmistrz zaprasza

<p>Bogusława Jaworska</p>

Bogusława Jaworska

Przyjęcia interesantów:

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.