Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9355
W sumie: 244437

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

Symbol

4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Referat

Referat Edukacji i Sportu, Urzędu Miejskiego w Zwoleniu,

tel. 48-676-26-38 w.245

Opis sprawy

Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa

prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art.70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn.zm.);

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626);

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.);

 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107
  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku);

 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.);

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do
  prowadzenia tego kształcenia* - kopie;

 2. w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy - oświadczenie pracodawcy, że osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona;

 3. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego* - kopia;

 4. w przypadku krótszego okresu kształcenia dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia* - kopie;

 5. świadectwo pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę* - kopie;

 6. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej przez młodocianego pracownika* - kopia;

 7. dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego* - kopia;

 8. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej* - kopia;

 9. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

 10. wykaz otrzymanej pomocy de minimis (druk wykazu stanowi załącznik do niniejszego wniosku)

 11. zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis* - kopie;

 12. oświadczenie o korzystaniu / nie korzystaniu z pomocy de minimis (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku) w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. 4.587,00 zł - przy nauce zawodu w okresie kształcenia trwającym 24 miesiące (wypłacane jest na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.);

 2. 8.,081,00 zł - przy nauce zawodu w okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy;

 3. 254,00 zł za każdy przepracowany miesiąc - przy przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Miejsce składania wniosku

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, Sekretariat p. 25

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez Wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Dodatkowe informacje

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie gminy Zwoleń uprzejmie prosimy pracodawców oraz Cechy zrzeszające pracodawców o przesyłanie ZAWIADOMIEŃ zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki.

 

 

Lista załączników do pobrania:

-  zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

-  wniosek pracodawcy o dofiansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

-  formularz informacji

-  oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis

-  wykaz otrzymanej pomocy de minimis

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Bogusława Jaworska</p>

Bogusława Jaworska

Przyjęcia interesantów:

Pytania do Burmistrza

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.