Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12831
W sumie: 257491

Muzeum Regionalne

MUZEUM REGIONALNE W ZWOLENIU
UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 30
26-700 ZWOLEŃ

tel. 48 676 48 72

e-mail: muzeum@zwolen.pl


(CENTRUM REGIONALNE)

 

GODZINY OTWARCIA:

Muzeum jest czynne dla zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.30
i w soboty od 9.00-14.30 (zwiedzanie z przewodnikiem kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich - w soboty wyłącznie do godziny 13.00). Ostanie wejście zwiedzających do Muzeum odbywa się nie później niż pół godziny przed jego zamknięciem.

Zwiedzających obowiązuje nabycie biletów wstępu.

Zwiedzanie dla grup zorganizowanych (od 10 osób) z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu rezerwacji telefonicznej: 48 676 48 72 lub e-mail: muzeum@zwolen.pl.

 

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy

Muzeum Regionalne w Zwoleniu poszukuje osoby na stanowisko asystent lub adiunkt muzealny

Miejsce pracy: Zwoleń

Wymagane kwalifikacje umiejętności:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie preferowany kierunek: historia sztuki, archeologia
lub pokrewne (historia, kulturoznawstwo, dziedzictwo kulturowe, etnologia);

2. Umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno-naukowych;

3. Umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych;

4. Znajomość języka obcego nowożytnego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie;

5. Obsługa komputera (pakiet MS Office).

Dodatkowe kwalifikacje:

1. Doświadczenie zawodowe w muzeach lub podmiotach prowadzących działalność muzealną;

2. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy i przygotowywaniu wystaw;

3. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularno-naukowych;

4. Mile widziana obsługa programów graficznych;

4. Wykształcenie muzealne (ukończone studia podyplomowe).

Obowiązki:

1. Przygotowywanie wystaw czasowych i stałych; opracowywanie scenariuszy i katalogów;

2. Prowadzenie badań naukowych i opracowywanie ich wyników; udział w konferencjach naukowych;

3. Uczestniczenie w działaniach edukacyjnych, promocyjnych Muzeum Regionalnego w Zwoleniu;

4. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych.

Oferujemy:

1. Praca w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu na zastępstwo od marca 2019 r.
do października 2020 r. z możliwością przedłużenia zatrudnienia;

2. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

3. Wynagrodzenie 2600 do 3000 brutto w zależności od doświadczenia i kwalifikacji.
Muzeum nie zapewnia mieszkania.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

·         cv

·         list motywacyjny

w terminie do 8 lutego 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@zwolen.pl z tytułem wiadomości rekrutacja na wolne stanowisko pracy

pocztą na adres: Muzeum Regionalne w Zwoleniu, ul. Kard. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń, z dopiskiem rekrutacja

lub dostarczać do siedziby Muzeum, ul. Kard. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń

Na podstawie otrzymanych dokumentów Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami
do 15.02.2019 r. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi po rozmowie kwalifikacyjnej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Regionalne wZwoleniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Regionalne w Zwoleniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Regionalne w Zwoleniu, Al. Jana Pawła II 2, 26-700 Zwoleń. Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 

OPŁATY WSTĘPU
 

do Muzeum Regionalnego w Zwoleniu na ekspozycje stałe i czasowe oraz ceny usług przewodnickich w Muzeum, kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu –Nekropolii rodu Kochanowskich oraz na terenie miasta Zwolenia

 

bilet normalny – 5 zł,

bilet ulgowy – 2,50 zł

bilet grupowy (od 10 osób) – 2,50 zł od osoby,

bilet rodzinny (do 5 osób) – 2,50 zł od osoby

bilet łączony na wstęp do Muzeum i oprowadzanie przewodnickie po Muzeum i kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł, grupowy – 4 zł, rodzinny – 3 zł

oprowadzanie przewodnickie dla grupy zorganizowanych (od 10 osób) po ekspozycjach stałych i czasowych oraz kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu – Nekropolii rodu Kochanowskich – 80 zł.

Sobota jest dniem, w którym nie obowiązują płatne bilety wstępu na zwiedzanie ekspozycji stałych.

Zwolnienie z opłat za wstęp do Muzeum za okazaniem właściwych dokumentów przysługuje:

 • dzieciom do lat 7;
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • przewodnikom miejskim i pilotom towarzyszącym wycieczkom;
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • członkom Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zwolenia;
 • innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum.

Bilety ulgowe przysługują po okazaniu stosownych dokumentów uprawniających do zniżki:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, w tym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zrejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, uczniom szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o statucie szkół europejskich, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
 • nauczycielom szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nauczycielom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zrejestrowanym w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, nauczycielom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o statucie szkół europejskich, nauczającym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów języku polskim;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • osobom legitymującym się kartą International Student Identity Card oraz kartą Euro26.

Bilety ulgowe przysługują także po okazaniu stosownych dokumentów uprawniających do zniżki kombatantom i osobom represjonowanym w okresie wojennym i powojennym oraz weteranom działań poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Rodzinom posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 80% biletu normalnego.

* Zarzedzenie Nr 1/2018
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu
z dnia 20 września 2018 r.

******

Prehistoryczni łowcy nad Zwolenką

plenerowa wystawa planszowa zorganizowana we współpracy

z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie,

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013. Prezentowana na Placu Kochanowskiego.

 

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.